INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://yona.cz, mými klienty, zájemci o spolupráci, o mé služby a mnou prodávané produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation).

Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

I. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Cookies
VIII. Mlčenlivost
IX.. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv


II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Mgr. Jana Freigangová
IČ: 06791883
Místo podnikání: Gagarinova 442, 471 23 Zákupy, Česká republika
Kontaktní telefon.: +420 720465042
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@yona.cz
Webové stránky https://yona.cz
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Živnostenské oprávnění vydané MÚ Česká Lípa dne 23.1.2018, č.j. MUCL/9095/2018, sp. značka MUCL/14342018/OŽÚ/LP

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám především údaje, které mi sami poskytnete. Týká se to údajů, které mi předáte při osobní schůzce, po telefonu, emailem, přes kontaktní nebo objednávkový formulář na tomto webu nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace).

Pokud spolu uzavřeme smlouvu, spolupráci, zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce.

Pro podporu podnikání v „našem“ MLM slouží tzv. on-line kancelář (online office). To je databáze na webových stránkách společnosti tianDe (https://tiande.eu/), u které jsme jako spolupracující podnikatelé registrováni.

Na stránky je přístup zabezpečený přístupovými údaji a heslem a jsou zde základní identifikační údaje a údaje o činnosti jednotlivých spolupracovníků/distributorů. Pro mě jsou přístupné údaje lidí mnou registrovaných a údaje o jejich registrované struktuře. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez jejich poskytnutí v zásadě (v případě spolupráce) nemohu provést registraci. Stejně tak bez sdělení adresy není možné doručit zboží, bez zadání emailu posílat informace o novinkách apod.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám: jméno, příjmení, adresa (pro případné zaslání odměny/dárečků z mé strany), datum narození, telefonní číslo, email, vaše ID (identifikační číslo přidělené při registraci do MLM struktury), informace o vašich obchodních výsledcích (bodech), pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky, informace o objednaném produktu a službě.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám: Nezpracovávám citlivé osobní údaje.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby či produkt a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, informace o objednaném produktu/službě, informace o tom, jaký produkt jste si ode mne koupili, informace jakou službu jsem vám poskytla.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracování těchto údajů je přímo uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání produktu, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít například i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mém potvrzení takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, IČ, DIČ (u podnikatelů), údaje o dodaném produktu/službě. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

  • Při podnikání v MLM je základním oprávněným zájmem fungování struktury. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklaruji zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o systému, zboží, službách, školení, efektivitu obchodních činností. Za tímto účelem zpracovávám tyto osobní údaje: jméno, příjmení, ID (identifikační číslo přidělené v rámci registrace), email, telefon, pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, email, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš email můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v emailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
  • Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud mi například pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt apod. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

4. Zpracování osobních údajů pro účely registrace

Pro podnikání v rámci MLM je prvním krokem registrace do systému (struktury). Ta probíhá zadáním údajů na webovém rozhraní společnosti, jejíž produkty/služby jsou v rámci MLM nabízeny. Na základě vašeho souhlasu (který mi udělíte buď výslovně, např. v emailu se zaslanými údaji nebo při předání údajů ústně nebo i jiným jednoznačným způsobem) zpracovávám k zajištění registrace (vyplnění formuláře) tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, email, telefon.

5. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím mým klientem, budu vám zasílat svoji nabídku produktů a služeb, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v emailu nebo osobně).
Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mého podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z pořádaných živých akcí.

Před tím, než mi váš souhlas udělíte, vás vždy budu informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, při odesílání fyzických produktů přepravce, poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací. Aktuální seznam zpracovatelů poskytnu na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VII. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moji webovou stránku lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VIII. Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že já Mgr. Jana Freigangová, která budu zpracovávat vaše osobní údaje, jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

IX. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mne, můžete mě kontaktovat na emailu info@yona.cz.

Zprávou na tento email nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI.

Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na mých webových stránkách.

Toto znění dokumentu je účinné od 25.5.2018.

V Zákupech dne 21.5.2018 Mgr. Jana Freigangová