1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup pruduktu (e-book) a služeb (členství v Klubu, online kurz) prodávajícího, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.yona.cz.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Jana Freigangová
IČ: 06791883
Místo podnikání: Gagarinova 442, 471 23 Zákupy, Česká republika
Kontaktní telefon.: +420 720465042
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@yona.cz
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Živnostenské oprávnění vydané MÚ Česká Lípa dne 23.1.2018, č.j. MUCL/9095/2018, sp. značka MUCL/14342018/OŽÚ/LP

2. Nákup e-booku, členství v Klubu a online kurzu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.yona.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt/službu zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky („tj. před kliknutím na tlačítko, kterým odesíláte objednávku“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Smlouvy
IV. Cena produktu/služby a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Ochrana osobních údajů – GDPR
XI. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající

Prodávajícím je Mgr. Jana Freigangová, Gagarinova 442, 471 23 Zákupy, IČ: 06791883. Prodávající není plátcem DPH. Živnostenské oprávnění vydané MÚ Česká Lípa dne 23.1.2018, č.j. MUCL/9095/2018, sp. značka MUCL/14342018/OŽÚ/LP.
Adresa pro doručování: Gagarinova 442, 471 23 Zákupy
Kontaktní telefon: +420 720465042
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@yona.cz

2. Kupující

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.yona.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí produkt/službu uvedené na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), nebo spotřebitel.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu předpokládat, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva

Je Kupní Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Je kupní Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli pro její uzavření osobně setkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.yona.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Kupující objednává produkt/službu přes webové rozhraní

Tj. skrze automatický objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. Popis zboží/služby

Na webovém rozhraní www.yona.cz naleznete podrobný popis produktu/služby – jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktu/služby uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednávání produktu/služby

Pro objednání produktu/služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Údaje uvedené v odeslané objednávce považuji za správné. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Odeslat”. O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.

Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Přílohou tohoto emailu potvrzujícího přijetí vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkt/službu přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby, nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce

Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím stranám.

IV. Cena produktu/služby a platba

1. Cena produktu/služby

U jednotlivého produktu/služby je na webovém rozhraní www.yona.cz uvedena i aktuálně platná cena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tímto uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu/služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již konečnou cenou. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

2. Sjednaná kupní cena

Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu/služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt/službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Vlastnictví

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt/službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt/služba v mém vlastnictví.

4. Způsob platby

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

1. Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží/služba co nejdříve dodáno.

2. Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

3. Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o..

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám zboží/službu dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt/službu není možné hradit formou splátkového kalendáře. Platba je jednorázová.

V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání produktu/služby

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formě pdf zaslán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou emailovou adresu jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Pro členství v Klubu a online kurzu je bezpodmínečně nutný facebookový účet. Při koupi členství v Klubu vám bude umožněn vstup do facebookové skupiny maximálně do 3 dnů od zaplacení. Při koupi online kurzu vám bude umožněn vstup do facebookové skupiny v řádném termínu konání kurzu, není-li ujednáno jinak. Vstupem do facebookových skupin Klubu nebo online kurzu vám bude zpřístupněn veškerý digitální obsah.

2. Dodací lhůta

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online bankovním převodem bude e-book dodán obratem po provedení platby. Vstup do Klubu vám bude umožněn nejpozději do 3 dnů od připsání platby na můj bankovní účet. Při koupi online kurzu vám bude umožněn vstup v řádném termínu konání kurzu, není-li ujednáno jinak.

3. Náklady na dopravu

S ohledem na charakter produktu/služby nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu/služby si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu

Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete s pomocí internetového prohlížeče. Pro stáhnutí e-booku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah produktu/služby je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt/služba slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tento produkt/služba nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu/službě.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou produktu/služby jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si vše v klidu prostudovat, dávám všem Kupujícím možnost využití garance spokojenosti, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání produktu/služby. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@yona.cz uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt/službu. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

5. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. Pokud by došlo k porušení pravidel Klubu či online kurzu jsem oprávněna bezodkladně od Kupní smlouvy odstoupit.

6. Je-li Vám společně s produktem/službou poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu/služby, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až o uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt/služba při převzetí nemá vady.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booku vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje), popřípadě chybějící nebo nečitelná část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu/služby věděli, že mají vadu, anebo byste vadu způsobili sami či třetí strana (např. Facebook). Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením e-booku.

6. Reklamaci u mne uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo emailem.

7. Pokud vám produkt/služba nebyly dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt/službu nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@yona.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Ochrana osobních údajů

Plně respektuji důvěrný charakter Vašich údajů. Údaje jsou zabezpečeny a chráněny proti zneužití. Používám je k realizaci obchodu, včetně účetních operací, vystavení faktur, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím. Tato data nejsou poskytována třetím stranám. Více si o zpracování a ochraně osobních údajů přečtěte zde:
Ochrana osobních údajů GDPR.

Souhlas se zpracováním, osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře Kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných údajů do databáze Prodávajícího, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající zasílal informace o připravovaných akcích.

Možnost odhlášení

Chci údaje Kupujícího použít k informování o mých produktech a službách. Svůj nesouhlas může Kupující vyjádřit kdykoli a bude z databáze odebrán. V případě emailové komunikace se z odběru může kdykoli odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní www.yona.cz.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 24.2.2020.